การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม

โพสต์31 ม.ค. 2558 05:08โดยJit Thep   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2558 20:32 ]
 


       การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม เป็นการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปตารางการแจกแจง ( The Contingincy Table) โดยเริ่มต้น จากตารางที่เล็กที่สุดคือ 2x2 ,2xr ,sx2 ,sxr หมายความว่ามี 2 ตัวแปรที่แต่ละตัวแปรมีระดับย่อยต่างๆ ตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรตาม อีกตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรอิสระ หรือกรณีที่มีตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร เช่น มี 3 ตัวแปร การสร้างตารางจะเป็นแบบ 3 ทาง เช่นอาจเป็นชนิด 2 x 2 หรือ 2 xr หรือ sx 2 หรือ sxr และอาจมีมากถึง k ตัวแปรซึ่งการสรางตารางจะซับซ้อนมากขึ้น

       วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ คือ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี้ ว่าตัวแปรอิสระมี ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามหรือไม่ ถ้ามีความสัมพันธ์กัน มีมากน้อยเพียงใด หรือตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเกิดขึ้นของตัวแปรตามได้อย่างไร


Comments