ผลงานการพัฒนาครู


ผลงานครูในการพัฒนาว็บไซต์การเรียนรู้

โพสต์30 ม.ค. 2558 06:40โดยJit Thep

ผลงานครูในการพัฒนาเว็บไซต์การเรียนรู้ ปี 2557 จากการอบรมพัฒนา และเป็นเครือข่ายจากการขยายผลการพัฒนาในทุกโครงการทุกกิจกรรม ที่มีเว็บไซต์ Google Site, Google Classroom, Smart Classroom  และ WordPress  ในการเรียนการสอน ที่เว็บไซต์ http://goo.gl/dcj1CO

แบบเก็บรวบรวมผลงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ‎(การตอบกลับ)‎Google Sites

โพสต์30 ม.ค. 2558 02:36โดยJit Thep

ผลงานครูแกนนำโครงการ Google App for Education ในสังกัด สพม. 37 ที่ได้ฝึกอบรมits;jk';yomuj 22 - 29 ตุลาคม 2557 และจัดทำ Google Sites ไว้ตาม link นี้

ผลงานครู สพม.37 GoogleSite
ผลงาน WordPress

โพสต์14 ก.ค. 2553 18:54โดยJit Thep


ผลงานครูในการจัดทำเว็บไซต์ WordPress : การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน พ.ศ.2557   ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 

ผลงานการพัฒนาครู
cropped-banner.jpg

1-3 of 3