การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT

โพสต์25 ก.พ. 2559 22:58โดยJit Thep   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2559 20:20 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  จึงจะดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ให้บุคลากรทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 135 คน ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนปัว จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for Education และ Microsoft Offiice 365  เพื่อนำไปขยายผลให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
       Comments