การประยุกต์ใช้เว็บบล็อก WordPress

โพสต์1 ก.พ. 2558 05:13โดยJit Thep

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 : การประยุกต์ใช้เว็บบล็อก WordPress

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 : การประยุกต์ใช้เว็บบล็อก WordPress ในการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนในสังกัด ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2557  ณ ห้อง   e-library โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ https://spm372557.wordpress.com/   
 
 
Comments