กิจกรรม


การอบรม ICT เพื่อการนิเทศ

โพสต์24 พ.ค. 2559 01:45โดยJit Thep

ร่วมเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร ICT เพื่อการนิเทศ ของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ สิงหาคม 2558 และ รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ สิงหาคม 2558ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

   
   
   
   
   

สพฐ. ติดตามการขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติฯ DLIT

โพสต์25 ก.พ. 2559 23:13โดยJit Thep   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2559 00:23 ]

สพฐ. ดำเนินการติดตามการขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน ๒๕๕๘  เป้าหมายในการติดตาม 5 โรงเรียน 5 ขนาด คือ โรงเรียนปัว, น่านประชาอุทิศ, สา, ห้วยม้าวิทยาคม และถิ่นโอภาสวิทยา  โดยดำเนินการติดตามด้านHardware : การจัดซื้ออุปกรณ์ของโรงเรียน ด้าน Software : การจัดซื้อ  ด้าน Peopleware : การเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับโครงการ และด้านผลการดำเนินงานโครงการ DLIT ของโรงเรียน

    
  
  


การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT

โพสต์25 ก.พ. 2559 22:58โดยJit Thep   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2559 20:20 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  จึงจะดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ให้บุคลากรทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 135 คน ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนปัว จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for Education และ Microsoft Offiice 365  เพื่อนำไปขยายผลให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
       การอบรมหลักสูตร Train the Trainner

โพสต์5 ส.ค. 2558 01:15โดยJit Thep

ทีมแกนนำ สพม.37 เข้าอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Train the Trainer (DLIT) จุดอบรมภาคเหนือ ณ โรงแรมโลตัสปางสวแก้ว จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับรางวัลผลงานในการอบรมดังกล่าว

   
      


DLIT หลักสูตร Train the Trainer ภาคเหนือตอนล่าง รุ่น 1

โพสต์3 ส.ค. 2558 00:18โดยJit Thep

ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร TA ในการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT หลักสูตร Train the Trainer (Part : Google Apps for Education) จุดอบรมภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.เชียงใหม่

           

การอบรมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน IS

โพสต์20 ก.ค. 2558 07:49โดยJit Thep

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จัดการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในกับครูผู้สอนวิชา IS ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สพม.36 และ สพม.37 ณ หอประชุมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
          การอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนการงานฯในจังหวัดแพร่

โพสต์20 ก.ค. 2558 07:17โดยJit Thep

ศนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดแพร่ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา จัดการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรตที่ 21 ให้ครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง Resource Center โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
       

จัดอบรมการใช้งานระบบ e-Office

โพสต์1 ก.พ. 2558 23:10โดยJit Thep

สพม.37 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (iTEC) จัดอบรมการใช้งานระบบ e-Office ให้กับ admin ผู้ดูแลงานสารบรรณและงานพัสดุ ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2557 โดยมีนายณฐกร ท่อแก้ว และนางพิกุลทอง สังข์เงิน เป็นวิทยากร

     
   จัดประชุมผู้บริหารและ admin โครงการ Google App for Education

โพสต์1 ก.พ. 2558 05:22โดยJit Thep

สพม.37 จัดประชุมผู้บริหารและ admin โครงการ Google App for Education ทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงานและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

>> จังหวัดน่านประชุมในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนปัว 

  

>> จังหวัดแพร่ประชุมในวันที่ 2- ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
  

การอบรมโครงการพัฒนาครูและบคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสต์1 ก.พ. 2558 05:20โดยJit Thep

การอบรมโครงการพัฒนาครูและบคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ โรงเรียนอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

>> หลักสูตร ผอ.สพม./สพป. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2557   

>> หลักสูตร รองผอ.สพม./สพป.รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557  

>> หลักสูตร ศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2557   

 

  


1-10 of 15

Comments