คลังความรู้


บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป 
บรรณานุกรม พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรมวารสาร นิตยสาร บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ บุคคลสำคัญของไทย Iบุคคลสำคัญของโลก ปฏิทิน และวันสำคัญ Iประวัติศาสตร์และอารยธรรม ประวัติศาสตร์ไทย Iพิพิธภัณฑ์และโบราณคดี ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา 
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาสิกข์ ศาสนาอื่น ๆ ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์และการปกครอง เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย Iประเพณีและวัฒนธรรม การศึกษา บัญชีและภาษีอากร สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม 
ภาษาและการสื่อสาร ภาษาท้องถิ่น ภาษาไทย Iภาษาอังกฤษ วรรณคดี เรื่องสั้น นวนิยาย เรื่องเร้นลับ เรื่องเล่าและตำนาน บทกลอน Iวรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง 
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ประติมากรรม Iจิตรกรรมและวาดเขียน การถ่ายภาพ เพลงและดนตรี ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ศิลปินและดารา ศิลปหัตถกรรม เพลง และเนื้อเพลง ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์และสถิติ Iดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา Iพฤกษศาสตร์และการเกษตร สัตวศาสตร์ Iวิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ กราฟิกดีไซน์ เกมส์มือถือและอุปกรณ์ โทรคมนาคมและการสื่อสาร
 


Thailand Knowledge Park  อุทยานการเรียนรู้
อุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
ร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ สร้างทัศนคติและนิสัยรักการอ่าน การคิดและการแสวงหาความรู้ให้เด็ก
และ เยาวชน 

วิกีพีเดีย ( Wikipedia ) 
สารานุกรมหลายภาษาบนเว็บไซต์ ที่แจกจ่ายในลักษณะเนื้อหาเสรี เปิดให้ทุกคนสามารถแก้ไขได้อย่างอิสระ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย


Comments