รับสมัครผู้จบ ป.ตรีเข้าร่วมโครงการ "ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์"

โพสต์9 เม.ย. 2558 20:59โดยJit Thep
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นองค์กรที่ได้รับสนับสนุนโดยหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน ประกาศรับสมัครผู้มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา ที่สนใจสอนในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เข้าร่วมคัดเลือกเป็น"ผู้นำการเปลี่ยนแปลง"  โดยจะได้รับการฝึกอบรมความรู้ พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และความเข้าใจถึงปัญหาสังคมให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืน  ปฏิบัติหน้าที่ครูเต็มเวลาในโรงเรียนขยายโอกาส ในระดับชั้นม.ต้น เป็นเวลาสองปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เข้าร่วมค่าย ฝึกอบรมทักษะการสอนอย่างผู้นำ (Teaching As Leadership) และทักษะอื่นๆ ตามมาตรฐานของ คุรุสภา  ผู้เข้าร่วมโครงการฯและปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายในโครงการในโรงเรียน เป็นช่องทางในการสนับสนุนและพลักดันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

ศึกษารายละเอียดได้ที่  http://www.teachforthailand.org/TH/index.php
Comments