ประเมินการอบรมการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ของครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

โพสต์1 ก.ค. 2558 19:30โดยJit Thep
แจ้งครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่เข้ารับการอบรม“การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่ ประเมินผลการอบรมฯ ที่เว็บไซต์
http://goo.gl/forms/vb4QlFevNA

Comments