ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนโครงการไร้พรมแดน e-classroom กรอกข้อมูล

โพสต์5 มี.ค. 2558 19:57โดยJit Thep

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานสำหรับใช้วางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำรายละเอียดประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

      สพม. 37 จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณโครงการไร้พรมแดน และ e-classroom  ดำเนินการกรอกข้อมูลใน   การจัดการศึกษา ความพร้อมของอุปกรณ์ ครูผู้สอน ระบบการสื่อสาร ความต้องการและข้อเสนอแนะใน เว็บไซต์ www.esdc.in.th/data/dlthailand ด่วนค่ะ

Comments