ประกาศ/แจ้ง


การประชุมชี้แจงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT

โพสต์4 มิ.ย. 2559 22:30โดยJit Thep   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2559 20:10 ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.37 ได้การประชุมชี้แจงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT ให้รอง ผอ.รร.และครูวิชาการของทุกโรงเรียนในสังกัด สพม. 37 จ.น่าน วันที่   6 มิถุนายน 2559  และ จ.แพร่ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพม. 37
รายละเอียดมีดังนี้
1. ความเป็นมาของ DLIT (http://www.dlthailand.com/dlit) (VTR DLIT)
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 5 โมดูล (http://dlit.ac.th/) (คู่มือ DlitAsessment)
3. การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ (http://www.g.dlit.ac.th) (คู่มือการใช้งาน GAFE-Mamual)
4. การประยุกต์ใช้ Microsoft Office 365 ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ (https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof)ทางการนำไปใช้
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT  (http://gg.gg/DlitStrat)
กรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม http://gg.gg/DLITmeetting3 ดูรายชื่อhttp://gg.gg/meettingview

แจ้งเลื่อนการอบรมหุ่นยนต์

โพสต์21 มี.ค. 2559 02:34โดยJit Thep   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2559 02:41 ]

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได้แจ้งโรงเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ  โดยร่วมมือกับสถาบันการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สพวค.) ร่วมกับบริษัทแกมมาโก้(ประเทศไทย) นั้น  จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม  จำนวนจำนวน 15 ทีม ที่  http://gg.gg/robot_2016
แต่เนื่องจากในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ผู้ประสานงานจัดการอบรมติดราชการสำคัญ ไม่สามารถจัดการอบรมในวันเวลาดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการอบรมไปเป็นวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559  จึงขอให้แจ้งผู้เข้ารับการอบรมทราบและเข้าอบรมตามวันเวลาดังกล่าว

สมัครเข้าอบรมหุ่นยนต์

โพสต์25 ก.พ. 2559 22:28โดยJit Thep   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2559 02:39 ]

แจ้งโรงเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ  ระหว่างวันที่  ๓๐-๓๑  มีนาคม ๒๕๕๙  โดยสถาบันการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สพวค.) ร่วมกับบริษัทแกมมาโก้(ประเทศไทย)  กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่  http://gg.gg/robot_2016 ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙  โดยจะรับสมัครทั้งสิ้นจำนวน 15 ทีม  แต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๕๘) จำนวน 2-3 คน ครูผู้ฝึกสอน คน

Performance Assessment

โพสต์5 ต.ค. 2558 01:24โดยJit Thep   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2558 21:23 ]

ไฟล์เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) โดย ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รอง ผอ.สำนักทดสอบการศึกษา สพฐ.
คลิกที่นี่ http://gg.gg/ChanatipPerformance

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมการสร้างสื่อออนไลน์

โพสต์3 ส.ค. 2558 00:48โดยJit Thep

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  ได้คัดเลือกผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อออนไลน์ “สื่อการเรียนรู้ ครูสรรค์สร้าง สู่เด็กสร้างสรรค์”  โดยพิจารณาจากรายชื่อที่โรงเรียนได้ส่งแบบตอบรับมายังเขตพื้นที่ และได้กรอกแบบสมัครออนไลน์ครบถ้วนเรียงตามลำดับก่อนหลัง  จึงขอให้ผู้มีรายชื่อผู้เข้าอบรมดังแนบมาพร้อมนี้  เข้าร่วมการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558  ณ ห้องการเรียนรู้ไร้พรมแดน (ห้อง 123)  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  หากไม่สามารถเข้าอบรมได้ ให้แจ้งกลับมายังกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗  เพื่อให้ ผู้มีรายชื่ออันดับถัดไปได้มีโอกาสเข้าอบรมต่อไป  ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมทางเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ภายในวันที่10 สิงหาคม 2558  http://gg.gg/nameonline

เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อออนไลน์

โพสต์16 ก.ค. 2558 00:52โดยJit Thep

        ตามที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. 37 จะดำเนินงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การสร้างสื่อออนไลน์ “สื่อการเรียนรู้  ครูสรรค์สร้างสู่เด็กสร้างสรรค์” ให้ครูในสังกัด ระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  นั้น
        เนื่องจากในช่วงวันเวลาดังกล่าว คณะทำงานและวิทยากรติดราชการสำคัญเร่งด่วน  จึงไม่สามารถจัดอบรมในช่วงวันเวลาดังกล่าว ได้ จึงเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อออนไลน์ สื่อการเรียนรู้ ครูสรรค์สร้าง สู่เด็กสร้างสรรค์ เป็นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  โดยเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับ infographic และ VDO Clip  ทั้งนี้ ขอให้ท่านแจ้งครูที่ส่งชื่อเข้ารับการอบรมแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ เข้ารับ ให้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มที่เว็บไซต์  https://goo.gl/T9DGtZ

ประเมินการอบรมการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ของครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

โพสต์1 ก.ค. 2558 19:30โดยJit Thep

แจ้งครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่เข้ารับการอบรม“การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่ ประเมินผลการอบรมฯ ที่เว็บไซต์
http://goo.gl/forms/vb4QlFevNA

รับสมัครผู้จบ ป.ตรีเข้าร่วมโครงการ "ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์"

โพสต์9 เม.ย. 2558 20:59โดยJit Thep

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นองค์กรที่ได้รับสนับสนุนโดยหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน ประกาศรับสมัครผู้มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา ที่สนใจสอนในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เข้าร่วมคัดเลือกเป็น"ผู้นำการเปลี่ยนแปลง"  โดยจะได้รับการฝึกอบรมความรู้ พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และความเข้าใจถึงปัญหาสังคมให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืน  ปฏิบัติหน้าที่ครูเต็มเวลาในโรงเรียนขยายโอกาส ในระดับชั้นม.ต้น เป็นเวลาสองปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เข้าร่วมค่าย ฝึกอบรมทักษะการสอนอย่างผู้นำ (Teaching As Leadership) และทักษะอื่นๆ ตามมาตรฐานของ คุรุสภา  ผู้เข้าร่วมโครงการฯและปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายในโครงการในโรงเรียน เป็นช่องทางในการสนับสนุนและพลักดันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

ศึกษารายละเอียดได้ที่  http://www.teachforthailand.org/TH/index.php

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

โพสต์23 มี.ค. 2558 02:02โดยJit Thep

แจ้งผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 สพม.37
คลิกที่นี่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2557
คลิกที่นี่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2557
หรือ ดูทุกปีการศึกษาที่  http://www.sesa37.go.th/super/O-NET.html

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนโครงการไร้พรมแดน e-classroom กรอกข้อมูล

โพสต์5 มี.ค. 2558 19:57โดยJit Thep

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานสำหรับใช้วางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำรายละเอียดประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

      สพม. 37 จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณโครงการไร้พรมแดน และ e-classroom  ดำเนินการกรอกข้อมูลใน   การจัดการศึกษา ความพร้อมของอุปกรณ์ ครูผู้สอน ระบบการสื่อสาร ความต้องการและข้อเสนอแนะใน เว็บไซต์ www.esdc.in.th/data/dlthailand ด่วนค่ะ

1-10 of 11