เว็บไซต์การศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนานุกรม ค้นหาศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. [ DOC ] 
เว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ ข้อมูลเกี่ยวกับ สพท. สพป. โรงเรียน บุคลากร นักเรียน ตลอดจนข้อมูลทางการศึกษา
ห้องผู้บริหาร [ DirectorZone ] 
เป็นสื่อกหลางให้ข่าวสาร กฏระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ข่าวการฝึกอบรม การสัมมนาที่ผู้บริหารควรรู้ เป็นเวทีแสดงผลงานของตนเองบนเว็บไซต์
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียนเสริมความรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA และ PR ของนักเรียนรายบุคคลของ สพฐ. ในการเข้ามหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา สถิติ วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษ
มุมศน. [ Supervisory Zone ] 
เป็นสื่อกลาง ให้ข่วสาร ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อการสอน คลังข้อสอบ รวมดาวน์โหลดโปรแกรม การนิเทศออนไลน์
OBEC LMS
ระบบการเรียนการสอน e-learning
โรงเรียนในฝัน [ Labschool ] 
เว็บไซต์ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หนึ่งโครงการของ สพฐ

ห้องพักครู (TeacherZone )
เป็นเวทีและสื่อกลาง ให้ครูได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สื่อการสอน งานวิจัย แสดงผลงาน ข่าวการศึกษาต่อระเบียบต่างๆ

Pil Obec 
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดย ใช้ IC
T
ศูนย์รวมสื่อ สพฐ. 
แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายจาก
หน่วยงานต่างๆในกระทรวงศึกษาธิการ
มุมนักเรียน Student Zone
เป็นมุมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรูข่าวสาร
ให้กับนักเรียน ข่าวการศึกษาต่อ ทุน อุทยานการศึกษา และเป็นเวทีให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Thailand Knowledge Park  อุทยานการเรียนรู้
อุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
ร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ สร้างทัศนคติและนิสัยรักการอ่าน การคิดและการแสวงหาความรู้ให้เด็ก
และ เยาวชน 

วิกีพีเดีย ( Wikipedia ) 
สารานุกรมหลายภาษาบนเว็บไซต์ ที่แจกจ่ายในลักษณะเนื้อหาเสรี เปิดให้ทุกคนสามารถแก้ไขได้อย่างอิสระ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย


 คลังความร ู้
บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป 
บรรณานุกรม พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรมวารสาร นิตยสาร บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ บุคคลสำคัญของไทย Iบุคคลสำคัญของโลก ปฏิทิน และวันสำคัญ Iประวัติศาสตร์และอารยธรรม ประวัติศาสตร์ไทย Iพิพิธภัณฑ์และโบราณคดี ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา 
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาสิกข์ ศาสนาอื่น ๆ ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์และการปกครอง เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย Iประเพณีและวัฒนธรรม การศึกษา บัญชีและภาษีอากร สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม 
ภาษาและการสื่อสาร ภาษาท้องถิ่น ภาษาไทย Iภาษาอังกฤษ วรรณคดี เรื่องสั้น นวนิยาย เรื่องเร้นลับ เรื่องเล่าและตำนาน บทกลอน Iวรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง 
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ประติมากรรม Iจิตรกรรมและวาดเขียน การถ่ายภาพ เพลงและดนตรี ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ศิลปินและดารา ศิลปหัตถกรรม เพลง และเนื้อเพลง ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์และสถิติ Iดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา Iพฤกษศาสตร์และการเกษตร สัตวศาสตร์ Iวิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ กราฟิกดีไซน์ เกมส์มือถือและอุปกรณ์ โทรคมนาคมและการสื่อสาร

Comments