รวมรูปกิจกรรม

การอบรมโครงการพัฒนาครูและบคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตร ศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก  http://www.edunu.nu.ac.th/main_menu.php


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จัดการอบรมหลักสูตร “Class Start สู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพครูในศตวรรษที่ 21” ( Learning Management System) ให้กับข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสพม.เขต 37


สพฐ. โดย ศนฐ. จัดการอบรมการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการนิเทศ วันที่ 24-26 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวน์อินน์ กทม.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 : การประยุกต์ใช้เว็บบล็อก WordPress ในการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนในสังกัด ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง   e-library โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ https://spm372557.wordpress.com/   

สพม.37 จัดประชุมผู้บริหารและ admin โครงการ Google App for Education ทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงานและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
>> จังหวัดน่านประชุมในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนปัว 
>> จังหวัดแพร่ประชุมในวันที่ 2- ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

สพม.37 ร่วมกับบริษัท Google Thailand จัดการอบรมครูแกนนำโรงการ Google App for Education ทุกโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2557  โดยแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 3 วัน ดังนี้


Group1 >> Training Sites : http://gg.gg/gsesa37g1 
Venue :  โรงเรียนสา จังหวัดน่าน  Date : 20-22 OCT 2014 

Group2 >>  Training Siteshttp://gg.gg/gsesa37g2
Venue : โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน  Date : 27-29 OCT 2014 

Group3 >> Training Sites : http://gg.gg/gsesa37g3http://goo.gl/3wHLsK
Venue : โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ Date : 27-29 OCT 2014 
อบรมครูแกนนำ 20-22 ตุลาคม 2557