:: ประกาศ/แจ้ง                                                 
             
  
 • การประชุมชี้แจงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.37 ได้การประชุมชี้แจงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT ให้รอง ผอ.รร.และครูวิชาการของทุกโรงเรียนในสังกัด สพม. 37 จ.น่าน วันที่   6 มิถุนายน 2559  และ จ.แพร่ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพม. 37
  รายละเอียดมีดังนี้
  1. ความเป็นมาของ DLIT (http://www.dlthailand.com/dlit) (VTR DLIT)
  2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 5 โมดูล (http://dlit.ac.th/) (คู่มือ DlitAsessment)
  3. การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ (http://www.g.dlit.ac.th) (คู่มือการใช้งาน GAFE-Mamual)
  4. การประยุกต์ใช้ Microsoft Office 365 ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ (https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof)ทางการนำไปใช้
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT  (http://gg.gg/DlitStrat)
  กรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม http://gg.gg/DLITmeetting3 ดูรายชื่อhttp://gg.gg/meettingview
  ส่ง 8 มิ.ย. 2559 20:10 โดย Jit Thep
 • แจ้งเลื่อนการอบรมหุ่นยนต์
  ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได้แจ้งโรงเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ  โดยร่วมมือกับสถาบันการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สพวค.) ร่วมกับบริษัทแกมมาโก้(ประเทศไทย) นั้น  จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม  จำนวนจำนวน 15 ทีม ที่  http://gg.gg/robot_2016
  แต่เนื่องจากในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ผู้ประสานงานจัดการอบรมติดราชการสำคัญ ไม่สามารถจัดการอบรมในวันเวลาดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการอบรมไปเป็นวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559  จึงขอให้แจ้งผู้เข้ารับการอบรมทราบและเข้าอบรมตามวันเวลาดังกล่าว

  ส่ง 21 มี.ค. 2559 02:41 โดย Jit Thep
 • สมัครเข้าอบรมหุ่นยนต์
  แจ้งโรงเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ  ระหว่างวันที่  ๓๐-๓๑  มีนาคม ๒๕๕๙  โดยสถาบันการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สพวค.) ร่วมกับบริษัทแกมมาโก้(ประเทศไทย)  กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่  http://gg.gg/robot_2016 ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙  โดยจะรับสมัครทั้งสิ้นจำนวน 15 ทีม  แต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๕๘) จำนวน 2-3 คน ครูผู้ฝึกสอน คน
  ส่ง 21 มี.ค. 2559 02:39 โดย Jit Thep
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »
:: กิจกรรม                                                          
 • การอบรม ICT เพื่อการนิเทศ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร ICT เพื่อการนิเทศ ของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ สิงหาคม 2558 และ รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ สิงหาคม 2558ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี                
  ส่ง 24 พ.ค. 2559 01:45 โดย Jit Thep
 • สพฐ. ติดตามการขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติฯ DLIT สพฐ. ดำเนินการติดตามการขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน ๒๕๕๘  เป้าหมายในการติดตาม 5 โรงเรียน 5 ขนาด คือ โรงเรียนปัว, น่านประชาอุทิศ, สา, ห้วยม้าวิทยาคม และถิ่นโอภาสวิทยา  โดยดำเนินการติดตามด้านHardware : การจัดซื้ออุปกรณ์ของโรงเรียน ด้าน Software : การจัดซื้อ  ด้าน Peopleware : การเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับโครงการ และด้านผลการดำเนินงานโครงการ DLIT ของโรงเรียน        
  ส่ง 26 ก.พ. 2559 00:23 โดย Jit Thep
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  จึงจะดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ให้บุคลากรทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 135 คน ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนปัว จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for Education และ Microsoft Offiice 365  เพื่อนำไปขยายผลให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ       
  ส่ง 23 พ.ค. 2559 20:20 โดย Jit Thep
 • การอบรมหลักสูตร Train the Trainner ทีมแกนนำ สพม.37 เข้าอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Train the Trainer (DLIT) จุดอบรมภาคเหนือ ณ โรงแรมโลตัสปางสวแก้ว จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับรางวัลผลงานในการอบรมดังกล่าว         
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 20:32 โดย Jit Thep
 • DLIT หลักสูตร Train the Trainer ภาคเหนือตอนล่าง รุ่น 1 ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร TA ในการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT หลักสูตร Train the Trainer (Part : Google Apps for Education) จุดอบรมภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.เชียงใหม่           
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 20:32 โดย Jit Thep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

:: คลิปวีดิโอ

 • ผลงาน VDO อบรมแกนนำ DLIT SESA37
  ผลงาน VDO ของทีมแกนนำ สพม.37 ในการเข้าอบรมหลักสูตร Train the Trainer : DLIT จุดอบรมภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-8 สิหาคม 2558

  วิดีโอ YouTube


  ส่ง 4 ต.ค. 2558 20:32 โดย Jit Thep
 • ระบบ Cloud สำหรับการศึกษา

  วิดีโอ YouTube


  ส่ง 4 ต.ค. 2558 20:32 โดย Jit Thep
 • สถานการณ์ การศึกษาไทย 2557 (The State of Thai Education 2014)

  วิดีโอ YouTube

  ส่ง 4 ต.ค. 2558 20:32 โดย Jit Thep
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินการนิเทศ

:: IT News                                                                           
 • การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

   http://dlit.ac.th/index.php

       DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน ๑๕,๕๕๓ โรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการศึกษาโดยรวมอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT)  มี ๕ รูปแบบ คือ

  . DLIT Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพ

  . DLIT Resources คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน

  . DLIT Library ห้องสมุดออนไลน์

  . DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC ชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพ

  . DLIT Assessment  คลังข้อสอบ

  http://dlit.ac.th/index.php

  ส่ง 4 ต.ค. 2558 21:24 โดย Jit Thep
 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning
  DISTANCE LEARNING THAILAND

    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning)  เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึง สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา การนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information  Technology ; DLIT)  
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 20:32 โดย Jit Thep
 • ไวรัสเรียกค่าไถ่
  ขณะนี้ มีการแพร่หลายในการจับข้อมูลเราเป็นตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ่ ผ่านโปรแกรมประสงค์ร้ายที่เราเรียกกันว่า “MalWare” ที่เป็นประเภท “Ransomware” หรือ “โปรแกรมเรียกค่าไถ่” 
  ซึ่ง Ransomware ก็เหมือนกับ Software และ Malware อื่น ๆ ที่มีการถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการทำงานไปได้เรื่อย ๆ ซึ่งบางตัวก็มีความแตกต่างจากในบทความนี้ไม่มากก็น้อย การป้องกันที่เป็น แบบ Reactive Action (เกิดเหตุก่อนแล้วจึงแก้ไขทีหลัง) นั้นก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพ ทั้งยังเสียเวลาโดยที่อาจจะไม่ได้อะไรคืนมาเลย (เพราะบางทีจ่ายเงินแล้วถอดรหัสไม่ได้ก็มี)

  ดูรายละเอียดที่ http://www.it24hrs.com/2015/ransomware-alert/
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 20:32 โดย Jit Thep
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »
:: สาระน่ารู้เกี่ยวกับ IT                                                       

:: คอมพิวเตอร์ IT

 • ตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งาน Google Google ชวนตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อรับพื้นที่ Google Drive เพิ่ม 2GB ฟรีgoogle ชวนคุณตรวจสอบบัญชี google ของเรา เพื่อความปลอดภัยการใช้งาน google ของคุณ ที่ทุกวันน ...
  ส่ง 6 ต.ค. 2558 21:11 โดย Jit Thep
 • โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯตลอดระยะเวลากว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้แก่กลุ่มหน่วยงานร ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 20:32 โดย Jit Thep
 • Microsoft แนะนำ 5 เพื่อ Smart Classroom เมื่อเร็วๆ นี้ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการนำร่อง “สมาร์ท คลาสรูม” ต้นแบบห้องเรียนยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบองค์รวม เพื่อเตร ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 20:32 โดย Jit Thep
 • การประยุกต์ใช้ Cloud computing เพื่อพัฒนาการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การประยุกต์ใช้ Cloud computing เพื่อพัฒนาการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  (Cloud computing)  เป็นลักษณะของการทำงานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ใช้บร ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 20:32 โดย Jit Thep
 • ครูดิจิตอล’ (Digital Teacher) ครูดิจิตอล’ (Digital Teacher)โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต          ณ วันนี้หันไปทางไหน ก็ไม่พ้นคำฮิตต ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 20:32 โดย Jit Thep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »

:: บทความการศึกษา

 • ยกระดับการศึกษาด้วยเทคโนโลยี โลกในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การศึกษาของไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทัดเทียมนานาชาติ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาไทย อีกทั้งการเตร ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 20:32 โดย Jit Thep
 • การให้การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 การให้การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21การให้การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 จะมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อน เป็นการศึกษาที่จะทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 20:32 โดย Jit Thep
 • แนวคิดการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 แนวคิดในการใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจรในการส่งเสริมการศึกษาในศตวรรษที่ 211) การใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจรในการพัฒนาสมรรถนะสำหรับทักษะในศตวรรษที่ 21  2) การใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจรในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้แนวใหม่ และ 3 ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 20:32 โดย Jit Thep
 • การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21           ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษา ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง         ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 20:32 โดย Jit Thep
 • แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) :ฉบับสรุปที่มา : http://www.onec.go.th/plan/surang/plan ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 20:32 โดย Jit Thep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »
หน้าเว็บย่อย (1): คลังความรู้